Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Povinně zveřejňované informace

1. Název povinného subjektu

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž


2. Důvod a způsob založení

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj.

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost těchto škol:

 • Vyšší odborná škola
 • Střední škola
 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

Rozhodnutím MŠMT č. j.32961/05-21 je škola zařazena do školského rejstříku jako Střední škola a Vyšší odborná škola.

Rozhodnutím MŠMT č.j.  MSMT-42056/2014-2 se do školského rejstříku zapisuje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Škola provozuje také doplňkovou činnost:

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Ředitel školy: 

Rada Zlínského kraje usnesením č. 0683/R23/20 ze dne 7. září 2020 v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a ustanovením § 166  odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje paní Mgr. et Mgr. Janu Vítkovou na pracovní místo ředitelky Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž s účinností od 1. října 2020.


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

Adresa:
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž,
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž


Telefon:
Sekretariát školy:       571 428 731, mobil 603 811 060
Hospodářka školy:     571 428 734, mobil 739 387 236
Ředitelka školy:       571 428 732, mobil 605 292 721


Email: vospgs.spgs@ped-km.cz
Elektronická podatelna: podatelna@ped-km.cz


Webové stránky: www: https://www.ped-km.cz 
Úřední hodiny: 8.00 – 15:30 hodin
ID datové schránky: k34vevz


5. Bankovní spojení

Peněžní ústav: ČSOB Kroměříž
Číslo účtu: 127563839/0300


IČ: 65269616
IZO střední školy:
102 531 099
IZO vyšší odborné školy: 110 026 888
IZO ZDVPP: 181 064 804
IZO ředitelství (REDIZO): 600 014 991


 6. Seznam hlavních dokumentů školy

Oblast pedagogická:


Oblast provozní:

 • Plán práce školy na příslušný školní rok
 • Hygienická a organizační opatření pro provoz školy 2021_2022 
 • Provozní řád školy
 • Vnitřní řád ZDVPP
 • Organizační řád školy
 • Evaluace školy
 • Spisový a skartační řád


Oblast pracovně právní:

 • Pracovní řád pro zaměstnance školy
 • Vnitřní platový předpis
 • Vnitřní směrnice k BOZ, BOZP a PO:
  • Pokyn pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům
  • Organizační směrnice, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
  • Organizační směrnice, kterou se provádí organizace PO
  • Organizační směrnice k zabezpečení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci školy


Oblast ekonomická:

 • Organizační směrnice vedení účetnictví a majetku
  • seznam účetních knih
  • oběh účetních dokladů
  • přístupové právo bankovního styku
  • finanční fondy
 • Vnitřní směrnice – stravování zaměstnanců
 • Odpisový plán
 • Vnitřní směrnice – finanční kontrola
 • Vnitřní směrnice k inventarizaci
 • Vnitřní směrnice – FKSP
 • Vnitřní směrnice pro doplňkovou (hospodářskou) činnost školy
 • Vnitřní předpis – Čerpání dovolené za kalendářní rok
 • Vnitřní předpis – Směrnice ke stanovení kurzů cizích měn
 • Vnitřní předpis pro poskytování cestovních náhrad


Návrhy rozpočtu a návrhy střednědobého výhledu rozpočtu:7. Žádost o informace

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž poskytuje informace:

 1. na základě individuálních žádostí (viz dokument níže)
 2. zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (lze ji doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu podatelna@ped-km.cz).

Žádost musí obsahovat následující údaje:

 • Identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
 • Předmět žádosti
 • Způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
 • Datum a podpis (u právnické osoby i razítko)

Písemné a ústní žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přijímá a vyřizuje ředitelka školy.

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možno využít kterýkoliv z uvedených kontaktů.

VOSPS a SPgS Kromeříž KONTAKTY


Vyřízením žádosti se rozumí:

 • Poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací v jiné formě)
 • Odkaz na veřejnou informaci
 • Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti (podle § 7-11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a jeho odeslání žadateli
 • Odložení žádosti


8. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín).  Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinou lhůtu. Odvolání se podává písemně (poštou nebo v kanceláři školy), ústně do protokolu v kanceláři školy, elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem a elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu.


9. Formuláře

Uvedené formuláře lze získat v tištěné podobě v úřední hodiny v kanceláři školy, případně stáhnout z webových stránek školy.


10. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Ke stažení zde


11. Nejdůležitější používané předpisy

Ke stažení zde


12. Termíny a úhrady za poskytování informací

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Poplatky za poskytnutí informace jsou následující:

Položka

Cena

Kopírování a tisk na kopírovacích strojích ČERNOBÍLE

A4 jednostranné

1,50 Kč

A4 oboustranné

2,00 Kč

A3 jednostranné

3,00 Kč

A3 oboustranné

4,00 Kč

Kopírování a tisk na kopírovacích strojích BAREVNĚ

A4 jednostranné

2,00 Kč

A4 oboustranné

3,00 Kč

A3 jednostranné

4,00 Kč

A3 oboustranné

6,00 Kč

Poštovné a jiné poplatky

dle platného ceníku

Telekomunikační poplatky

dle platných tarifů

Vyhledání a zpracování informace, administrativní práce

100,00 Kč za každou započatou hodinu práce

Druhopisy vysvědčení a diplomů

100,00 Kč

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

bezplatně


13. Výroční zprávy o činnosti školy


14. Konzultační hodiny


15. Ceník pronájmů nebytových prostor


16. Rozpočty