Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Mgr. Jindřich Gejdoš

Adresa správce osobních údajů:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž,
1. máje 221/10,
767 01 Kroměříž

Telefon pověřence: 571 428 741
E-mail pověřence: poverenec-oou@ped-km.cz

Informace o Cookies na našem webu

Snažíme se poskytovat služby v co nejvyšší kvalitě, proto naše stránky využívají technologii cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány. Změnu můžete provést v nastavení svého prohlížeče. Cookies používáme pro správný chod stránek a analýzu návštěvnosti.

Informace o zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS k34vevz, emailem na adrese vospgs.spgs@ped-km.cz nebo poštou na adrese Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Jindřich Gejdoš, tel. č. 571 428 741, email: poverenec-oou@ped-km.cz.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ:

V rámci konání všech akcí pořádaných Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

INFORMACE O MONITOROVÁNÍ PROSTORU PŘED VSTUPEM DO BUDOVY ŠKOLY PO STIKNUTÍ TLAČÍTKA VIDEOZVONKU:

Po stisknutí tlačítka videozvonku je prostor před vstupem do budovy školy monitorován.

Správce – provozovatel videozvonku: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Kontaktní osoba Mgr. Jana Vítková, ředitelka školy. Bližší informace k videozvonku je možno získat na sekretariátu školy.

OCHRANA MAJETKU A OSOBOB PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLE:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ a VOŠ.
 • Zajištění středního a vyššího odborného vzdělávání.
 • Zajištění odborné a učební praxe na SŠ i VOŠ.
 • Zajištění dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání (včetně DVPP).
 • Zajištění zkoušek před autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání.
 • Vzdělávací program Erasmus+.
 • Poskytování poradenských služeb ve školách.
 • Pracovněprávní a mzdová agenda.
 • Výběrové řízení na zaměstnance.
 • Evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Evidence úrazů.
 • Prezentace příspěvkové organizace.
 • Projekty, žádosti o dotace.
 • Vedení účetnictví příspěvkové organizace.
 • Smlouvy a objednávky služeb.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích a studentech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka/studenta; údaje o mimořádném nadání žáka/studenta; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi/studentovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky předávají MŠMT, ČŠI, kontrolním orgánům, zřizovateli. Údaje z přihlášek ke vzdělávání na SŠ se předávají v souladu s §5 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání CZVV (Centru), údaje z přihlášek k maturitní zkoušce se v souladu s § 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou se předávají Centru.

Další agendy, resp. činnosti, o kterých je třeba informovat, najdete v přiložených záznamech o činnostech.

Dokumenty:

Evidence čtenářů školní knihovny: