Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Obecně o škole

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž

Velká historická budova v Kroměříži na ulici 1. máje s popisným číslem 221/10 je zázemím pro vzdělávání středoškolské i vyšší odborné se zaměření na pedagogickou oblast: v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky a v rámci VOŠ navíc také oboru: sociálni pedagogika.

Středoškolské čtyřleté studium připravuje dívky a chlapce v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika a jeho absolventi získávají uplatnění jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání a pedagogové ve střediscích volného času a v dalších edukačních či výchovných zařízeních. V průběhu školního roku se zde může připravovat až 240 žáků formou teoretického a praktického vyučování. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Bližší informace najdete v sekci Středoškolské studium.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální nabízí dva tříleté studijní obory: 75-32-N/06 Sociální pedagogika a 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve studijním oboru sociální pedagogika se připravují zájemci o práci v různých terénních, ambulantních a pobytových sociálních službách i pedagogických zařízeních. Úspěšní absolventi získávají kvalifikaci pro práci sociálního pracovníka, vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga a vstupují do praxe s označením DiS. (diplomovaný specialista). Absolventi studijního oboru předškolní a mimoškolní pedagogika získávají kvalifikaci učitele v mateřské škole, pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga a složením absolutoria získávají označení diplomovaný specialista (DiS.). Kapacita školy je nastavena na počet 180 studentů v průběhu školního roku, který je rozčleněný na zimní a letní klasifikační období. Více informací získáte v sekci Vyšší odborné studium.

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž nabízí také v rámci celoživotního vzdělávání možnosti pro rozšíření kvalifikace formou následného vzdělávání. Škola realizuje v rámci doplňkové činnosti semináře a kurzy dalšího vzdělávání. Aktuální nabídku je uvedena v sekci Další vzdělávání.


HISTORIE ŠKOLY

Školní budova postavená v roce 1902 byla původně určena pro českou reálku, po roce 1945 pokračovala jako Masarykovo reálné gymnázium v Kroměříži v nové historii středoškolského vzdělávání.

Od 1. 9. 1950 v souvislosti s nastupující školskou reformou zde vzniká Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelů národních škol. Na počátku roku 1951 se do budovy školy přestěhovalo z Holešova Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelek mateřských škol. Obě školy byly sloučeny ve školním roce 1955/ 1956. V roce 1959 bylo Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelů národních škol v Kroměříži nahrazeno Střední pedagogickou školou, která byla zaměřena pouze na přípravu pedagogů pro mateřské školy. Škola získala velmi dobré postavení mezi pedagogickými školami v tehdejší Československé republice. Do povědomí veřejnosti vstoupila i řadou aktivit, např. založila a řadu let také organizovala celostátní recitační soutěž pedagogických škol „Memoriál Oldřicha Thilmanna“, jejíž tradice pokračuje formou přehlídek Pedagogická poema. Vynikající tradici má dívčí pěvecký sbor, žáci a studenti školy získali řadu úspěchů v soutěžích hudebních, výtvarných, tělovýchovných a jiných.

Změny po roce 1989 se dotkly také Střední pedagogické školy Kroměříž. Souvisely jednak se získáním právní subjektivity školy, jednak s novými potřebami společnosti. Škola se podílela na modernizaci vzdělávacích programů, stála u zrodu nového oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který postupně přebíraly i další pedagogické školy. Výrazným mezníkem ve vývoji školy byl rok 1993, kdy získala statut vyšší odborné školy. V rámci vyššího odborného studia nabízí jako jediná škola na Moravě tříletý obor Sociální pedagogika. Od 1. 9. 2018 pak škola rozšířila nabídku vzdělávacích oborů VOŠ o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Zázemí školy

V historické budově s mnoha secesními prvky ve výzdobě jsou vytvořeny dobré podmínky pro moderní výuku: specializované učebny pro dramatickou výchovu, výtvarnou výchovu, keramická dílna, učebny hry na hudební nástroj, odborné učebny pro hudební výchovu, tělocvična s vybavením pro sportovní gymnastiku, posilovna a sálek TV pro výuku metodiky TV.  Bohatý knižní fond odborné literatury a beletrie je převáděn do elektronického systému a školní knihovna získá moderní zázemí s delší provozní dobou. Všechny učebny a pracovny jsou vybaveny moderní IT a didaktickou technikou a připojením na internet. Toto vše vytváří optimální prostředí pro přípravu budoucích pedagogů.

V reprezentativní aule školy se odehrávají významné kulturní a společenské události /hudebního i výchovně vzdělávacího charakteru pořádané školou, městem Kroměříž i nadregionálními institucemi/. Působivé je také moderně řešené nádvoří školy, které nabízí netradiční možnosti využití pro různá vystoupení i pro pořádání školních happeningů.