Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Poradenské pracoviště

Poradenské služby ve škole zajišťuje  výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog.  Poradenské pracoviště pracuje v součinnosti se  všemi zaměstnanci školy a úzce spolupracuje zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy.

Poradenství ve škole je zaměřeno především na:

  • Žáky/studenty se špatným prospěchem a prevenci školní neúspěšnosti
  • primární prevenci rizikového chování
  • kariérové poradenství pro žáky/studenty
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků/studentů se spec. vzdělávacími potřebami
  • problematiku nadaných žáků/studentů
  • podporu ped. pracovníků v oblasti implementace odborných poznatků (především psychologických) do praxe


Pracovníci, kteří zajišťují poradenské služby: