Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Školní psycholog

PhDr. Jaroslava Chudobová


Školní psycholog zajišťuje na naší škole psychologickou pomoc pro studenty, rodiče   i pedagogy.

Psychologickou podporu nabízí v následujících oblastech:

  • oblasti obtíží s učením, obtíží s koncentrací pozornosti a trémou, zvládání školního neúspěchu v oblasti efektivního plánování učení,stresových a krizových situacích,
  • rodinných problémech, rozvodové situaci,
  • obtíží při začlenění do kolektivu, problémy se spolužáky, kamarády, necítí se dobře ve třídě, cítí se osaměle,
  • pomoc v případech šikanování ve třídě, na sociálních sítích,
  • psychických obtíží, osobnostních problémů, úzkostí, strachů, psychosomatických obtíží, sebepoškozování, poruch příjmu potravy,
  • depresivních myšlenek a pocitů neřešitelné situace strachu,
  • vznikajících závislostí

Metody práce:

Individuální psychoterapie, krizová intervence, relaxační metody a techniky rodinná terapie. Pro zájemce je možnost psychologické diagnostiky osobnosti i kognitivních schopností.

Psychologickou pomoc mohou využívat studenti, rodiče i pedagogové zdarma.     

U nezletilých studentů při dlouhodobější péči je třeba souhlasu zákonných zástupců. Souhlas není potřeba v případě krizové intervence (mimořádná situace v osobním životě, ve škole), v případě ohrožení tělesného nebo duševního zdraví, při podezření na týrání, zneužívání.

Školní psycholožka je vázána mlčenlivostí., informace bez souhlasu nebudou poskytovány dalším osobám. (mimo ohlašovací povinnosti).

Pracoviště školní psycholožky: Pedagogické centrum, přízemí, místnost č.112

Kontakt: s.psycholog@ped-km.cz

739 321 625    571 428 748

Konzultační hodiny: středa : 13.00 - 14.00 hod.

                                       čtvrtek: 13.00 - 14.00hod.

Časové termíny mimo konzultační hodiny jsou možné dle individuální dohody.        Pokud máte zájem o konzultaci u školní psycholožky,  objednejte se předem na smluvený termín prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. 

Konzultace probíhají v učebně dramatické výchovy DV1 nebo knihovně školy.