Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Metodické centrum praxe

Metodické centrum praxe bylo vytvořeno jako součást projektu IKAP II.

Centrum poskytuje komplexní materiální a metodickou podporu žákům, pedagogům SŠ připravujícím žáky k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka i praktikujícím a začínajícím učitelkám/učitelům MŠ pro realizaci kvalitní teoretické a praktické přípravy.


Centrum připravuje:

 • aktivity vedoucí k propojení teoretické a praktické přípravy k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka,
 • aktivity poskytující podporu začínajícím učitelkám a učitelům MŠ, 
 • aktivity na podporu vytváření prostředí ve školách pro realizaci žákovských praxí,

Centrum zajišťuje:

 • vzdělávání cílových skupin v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech (odborné semináře, kurzy, praktické workshopy)
 • sdílení a spolupráci mezi středními školami připravujícími k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka a zařízeními, v nichž probíhá praktické vyučování (zejména mateřské školy, školní družiny při ZŠ, volnočasová zařízení apod.)

Vzdělávací moduly:

 • Didaktika digitální a matematické pregramotnosti a kreativního využití ICT
 • Didaktika polytechnické výchovy a EVVO

Specializované vzdělávací oblasti:

 • Vzdělávání napříč dalšími oborovými didaktikami
 • Aktuální otázky preprimární pedagogiky
 • Nové metody práce s žáky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Primární logopedická prevence-podpora přirozeného rozvoje řeči dětí

V rámci centra vznikly nové odborné metodické učebny pro realizaci praktického vyučování:

 • učebna didaktiky digitální pregramotnosti a kreativního využití ICT,
 • učebna didaktiky polytechnické výchovy a EVVO,

dále knihovna se studovnou a školící místnost. 


Aktivity centra jsou pro partnery a přihlášené účastníky sdíleny na vlastní e-platformě – zde.


Informace o projektu: 

Název: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Klíčová aktivita 6.1: Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

Termín realizace: 2021-2023

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Popis: Aktivita je zaměřena na podporu komplexních aktivit zvyšujících kvalitu vzdělávání ve středních školách vzdělávajících žáky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a připravujících tím k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka.

Cílová skupina: 

 • pedagogičtí pracovníci středních škol připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka,
 • žáci středních škol připravující se k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka,
 • praktikující učitelky a učitelé v MŠ, začínající učitelky a učitelé v MŠ (max. 3 roky od nástupu do praxe).

Webové stránky: ped-mc-km.cz