Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Šablony

Operační program Jan Amos Komenský


Výzva 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I - Priorita 2


Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT průběžnou diskusi se všemi relevantními aktéry (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti.

 • Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání).
 • Zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.
 • Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

Šablony

Projekt: Šablony II 2019-2021 za Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školu

Zkrácený název projektu: Šablony II 2019-2021 za VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013583

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2022

Cílem projektu je rozvoj školy v prioritních oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Projekt je realizován v rámci následujících šablon:

 • Klub pro žáky SŠ – badatelský klub.
 • Klub pro žáky SŠ – klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Projektový den mimo školu.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP.
 • Vzájemná spolupráce pedagogů.
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky.