Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Pedagogika ranného věku v institucích denní péče

Řešitel projektu: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogická fakulta MU v Brně

Externí aplikační garant: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Hlavní cíle projektu:

Projekt se zaměří na inovativní výzkum, který má cíl přispět k rozšíření výzkumné oblasti rané péče, výchovy a vzdělávání v českém pedagogickém diskurzu a to především zmapováním a analýzou zkušeností klíčových aktérů v různých typech zařízení denní péče do 3 let a porozuměním současných diskuzí o rané péči, výchově a vzdělávání v širších sociologických, pedagogických a historických souvislostech. Dále chce implementovat téma rané péče, výchovy a vzdělávání do odborné profesní přípravy pedagogických kapacit, a to jak na úrovni vysokoškolského studia, tak na úrovni celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a aktivně podporovat zapojení daného tématu do osnov pedagogických VOŠ a SŠ. 

Plánovaná spolupráce:

Spolupráce s externími aplikačními garanty se vztahuje na vytvoření e-learningové platformy, která výsledky projektu zpřístupní pro učitelky a učitele pedagogických VOŠ a SŠ, tak aby mohli zapojit oblast rané péče, výchovy a vzdělání do svých osnov. Cílem spolupráce je upřesnit potřeby učitelek a učitelů v tomto ohledu a společně konzultovat a testovat naše nápady a návrhy pro tuto sekci webových stránek Centra pro ranou péči, výchovu a vzdělávání na PedF MU tak, aby vznikl způsob prezentace výsledků šitý na míru pro dané instituce.