Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Anglický jazyk

Anglický jazyk se vyučuje na oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika po celé tři roky studia. Ve výuce se zaměřujeme na získávání obecných jazykových a komunikativních kompetencí. Studenti se zdokonalují, jak v oblasti anglické mluvnice a lexikologie, tak ve znalostech odborných témat (např. Education, Culture and Arts, Housing and lifestyle). Předmět je po třech letech zakončen u Absolutoria souhrnnou ústní zkouškou zaměřenou na samostatný projev v anglickém jazyce a prověření znalostí probraných témat. 

Konverzace v anglickém jazyce pro 2. a 3. ročník

V tomto volitelném předmětu se studenti naučí komunikovat v cizím jazyce v různých situacích, zlepšují se v mluveném projevu, diskutují o všeobecných i odborných tématech, reflektují získané znalosti a vědomosti v rámci témat k závěrečné ústní zkoušce. Předmět Anglická konverzace si studenti volí pro 2. a 3. ročník a  v každém studijním období je zakončen zápočtem. Některé hodiny konverzace probíhají pod vedením rodilého mluvčího, jehož výuka výrazně přispívá ke zlepšení mluveného projevu našich studentů.

Naše škola také dlouhodobě spolupracuje s volnočasovými centry TYMY Holešov a MC Klubíčko, ze kterých k nám docházejí anglicky hovořící zahraniční dobrovolníci a vedou se studenty diskuze o zahraničních stážích a studentském životě ve svých Evropských zemích.

Metodika výuky anglického jazyka pro předškolní věk

Metodika výuky anglického jazyka je volitelným předmětem pro 3. ročník studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který je zakončen na konci každého studijního období zápočtem. Cílem předmětu je připravit studenty na výuku anglického jazyka v zařízeních pro děti předškolního věku. Důraz je kladen na komunikaci a práci s dětmi předškolního věku v anglickém jazyce, seznámení se s metodologií a metodickými postupy, které lze následně uplatnit v praxi.

Studenti si také vytvoří vlastní portfolio činností pro děti, zkouší si samostatné výstupy a sdílí praktické workshopy. Součástí výuky je i práce s anglickou literaturou pro děti.