Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Učební plány

V současné době má SPgŠ v platnosti 2 učební plány.

Z důvodu přípravy na budoucí povolání a v souladu se změnami státní maturitní zkoušky přistoupila škola ke změně učebního plánu. Byl snížen počet hodin matematiky na minimální časovou dotaci dle RVP současně platného i navrhovaného a do učebního plánu byl zařazen další povinný předmět Metodika EVVO, polytechnické výchovy a matematické pregramotnosti, který má prohloubit jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti žáků, což povede k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Další provedená změna se týká předmětu Hra na hudební nástroj. Aby žáci netrávili ve škole příliš času, hledali jsme možnost, jak cestou dělení třídy na co nejmenší skupiny docílit co nejintenzivnější přípravy v tomto prakticky zaměřeném předmětu. Díky tomu budou mít týdně o hodinu kratší výuku, aniž by byla dotčena kvalita jejich přípravy.

Učební plány obsahují názvy a časové dotace pro vyučované předměty v 1. až 4. ročníku 


Učební plán pro 4. ročník oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika s platností od 1. 9. 2020 pro čtvrtý ročník  – dobíhající –


Učební plán pro 1., 2., 3. ročník oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika s platností od 1. 9. 2021