Přijímací zkoušky

V případě, že zákonný zástupce chce vzít zpět zaslané odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí syna/dcery, může použít vzor v příloze a zaslat poštou nebo emailem (sken, fotografie s PODPISEM) na adresu j.vitkova@ped-km.cz

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 5., 4. 5. 2021

pdf-icon Výsledková listina – Předškolní a mimoškolní pedagogika_2021_SŠ

Kritéria přijímacího řízení SŠ  Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2021/2022.

Součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, ale školní přijímací zkouška, kterou se ověřují předpoklady uchazečů z jazykových, hudebních a hudebně pohybových dovedností. Její konání se předpokládá v měsíci dubnu 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci a platným opařením vlády v souvislosti s covid-19 nebudou nyní konány dny otevřených dveří ani přípravné kurzy ke školní přijímací zkoušce. V tuto chvíli nelze stanovit přesný termín jejich realizace. 

Z výše uvedených důvodů jsme pro Vás připravili webové stránky, na nichž naleznete jak informace ke studiu, prohlídku školy, tak požadavky ke školní přijímací zkoušce a zejména ukázky, jak taková zkouška probíhá a jaké dovednosti jsou po uchazečích požadovány. Věříme, že tento pestrý informační panel přispěje k větší informovanosti o nabízeném středoškolském oboru a pomůže Vám při rozhodování o dalším studijním a profesním směřování – odkaz na web

Stanovení termínů konání školní přijímací zkoušky: 

Oznámení o náhradním termínu a zpětvzetí zápisového lístku:

Oznámení uchazečům o povinnosti doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2:

Platné znění opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám, k talentovým zkouškám a zápisovým lístkům:

Průvodce přípravou na konání jednotné PZ:

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM SŠ

Pozvánky k přijímací zkoušce oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SŠ byly 15. 4. 2021 zaslány zákonným zástupcům na adresu uvedenou v přihlášce. V pozvánce kromě časového harmonogramu jednotné přijímací zkoušky (testy MAT, ČJL) a školní přijímací zkoušky (HV, JP) naleznete i přidělené evidenční číslo uchazeče, pod kterým  bude po vystupovat po celou dobu přijímacího řízení. Přiložena jsou též kritéria přijímacího řízení a informace o povolených pomůckách.
Upozorňujeme rodiče, že během přijímacích zkoušek je zakázán vstup třetích osob (např. rodičů, doprovázející osoby) do budovy školy z důvodu nastavených hygienických opatření covid-19.
Dále upozorňujeme na povinnost prokázat se dokladem o negativním výsledku testování při prezenci. Testování provádí škola, jejímž žákem je uchazeč v současné době (zpravidla ZŠ). Do budovy nelze vpustit uchazeče, který doklad o negativním výsledku testu nemá.
Místnosti, v nichž zkoušky budou probíhat, jsou zakresleny v plánu budovy školy.
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – TESTY  MAT, ČJL: PZ – testy 1. termín, PZ – testy 2. termín
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – HV, JP: PZ školní – 1. termín, PZ školní – 2. termín
Rozpis školní přijímací zkoušky: rozpis školní přijímačky
Těšíme se na Vás.

Mgr. Jana Vítková

—————————————————————————————————————————————

Termíny konání přijímacích zkoušek na střední školu:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

—————————————————————————————————————————————
Přihlášky potvrzené základní školou společně s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podávají zákonní zástupci žáků (poštou nebo osobně) do 1. března 2021 ředitelce školy.

Přihláška ke studiu na SpgŠ:

Návod na vyplnění přihlášky :

 

Více zde: https://prijimacky.cermat.cz/