Tělesná výchova

K základům profesní přípravy budoucích pedagogů neodmyslitelně patří kultivace pohybového projevu, rozvoj fyzické zdatnosti a odolnosti, zvládnutí metodiky nácviku jednotlivých pohybových činností, her a sportovních disciplín.

Tělesná výchova je cíleně zaměřena na rozvoj všech pohybových dovedností spojených s pohybem a všestranným sportovním vyžitím. Žáci jsou seznamováni v teoretické: TĚLESNÁ VÝCHOVA S METODIKOU, praktické rovině: PLAVÁNÍ (probíhá  po celý rok jedenkrát týdně v krytém plaveckém bazénu v Kroměříži. Jeho cílem je zvládnutí základních plaveckých stylů, startovního skoku, obrátek, plavání pod vodou, her ve vodě, záchrany tonoucího. Žáci/žákyně se seznamují také s organizací plavecké výuky a metodikou plavání dětí předškolního a mladšího školního věku) a TĚLESNÁ VÝCHOVA (s celou šíří pohybových aktivit, novými sporty a aktivitami, které se objevují na sportovním trhu Součástí výuky tělesné výchovy je atletika, základní a sportovní gymnastika, cvičení s náčiním, hudebně pohybová výchova, tradiční i netradiční sportovní hry a sporty, vyžadující zvláštní klimatické či prostorové podmínky – plavání, kondiční posilování v posilovně, bruslení, atd.)

Během studia se v tělesné výchově věnuje pozornost na osvojení didaktických postupů  při tělovýchovné činnosti s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Jako příprava k maturitě je ve čtvrtém ročníku realizován povinně volitelný předmět SEMINÁŘ TĚLESNÉ VÝCHOVY.

Školní osnovy jsou doplněny i specializovanými povinnými kurzy: ve druhém ročníku 5denní LYŽAŘSKÝ KURZ a ve třetím ročníku 5denní TURISTICKÝ KURZ.

V rámci VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT jsou žákům nabízeny sportovní aktivity
a kroužky různého zaměření a cvičení ve školní posilovně. Na škole je tradice účasti a organizování nejrůznějších sportovních soutěží a akcí pro děti.

Knihovna Tělesné výchovy