Dějepis a občanská nauka

Cílem společenskovědního vzdělávání v hodinách dějepisu a občanské nauky je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Ekonomické vzdělávání, dnes tolik potřebné, je zařazeno ve 3. ročníku do předmětu občanská nauka – ekonomika.

Směřujeme k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, kultivujeme jejich historické vědomí, učíme je rozumět jejich současnosti, kriticky myslet, nenechat se manipulovat. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci využívali svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru; aby získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů – z verbálních textů, z ikonických (obrazy, fotografie, schémata, mapy) i kombinovaných textů (např. film).

Učíme je formulovat věcně, pojmově a formálně správně jejich názory na sociální, politické, praktické ekonomické a etické otázky, podložit je argumenty, debatovat o nich s partnery.

Klademe důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání.

Výuku doplňujeme exkurzemi, pravidelně organizujeme kulturně-historickou exkurzi do Prahy, poznávací zájezd do Osvětimi. V rámci projektových dnů podnikáme návštěvy Muzea Kroměřížska, Arcibiskupského zámku, nabízíme návštěvy dalších expozic. Připravujeme a realizujeme však také tematicky zaměřené projekty vzhledem k aktuálním výročím, každoročně se zapojujeme do projektu Příběhy bezpráví.

V říjnu si naše škola si připomněla významné výročí 100 let od vzniku republiky slavnostním shromážděním v aule školy. Součástí oslav byla instalace výstavy Tady nová republika, kterou nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.

Exkurze Osvětim

16. října 2019 se uskutečnila dlouho plánovaná exkurze do Osvětimi, aby naši žáci a studenti měli možnost prohlédnout si toto místo s tak tragickou minulostí a dozvědět se více o historických souvislostech.

Vzdělávacího zájezdu se zúčastnilo 50 žáků v doprovodu 2 pedagogů.

———————————————————————————————————————————————-

Listopadové události 1939 a 1989

Po celý listopad a prosinec jsme si připomínali události roku 1989, ale pochopitelně nejenom je. Aby nezaniklo výročí listopadu 1939, připravili jsme jednu výstavu k tomuto roku a druhou k 30. výročí sametové revoluce.

Výstavu Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.

Výstavu Rok 1989 jsme získali díky zapojení do projektu Příběhy bezpráví. Součástí výstavy byl také panel se vzpomínkami pamětníků – rodičů a dalších příbuzných našich žáků na to, jak sami prožívali a vnímali sametovou revoluci.

Od listopadu do prosince běžela v TV prezentace.

———————————————————————————————————————————————-

Příběhy bezpráví

Stejně jako v předchozích letech jsme se zapojili do Příběhů bezpráví. 12. listopadu se žáci 4. ročníku zúčastnili projekce dokumentárního filmu a následné besedy s pamětnicí Marií Šerou.

Právě díky tomu jsme získali jak výše zmíněnou výstavu, tak CD s filmem, který můžeme nadále využít ve výuce dějepisu.