Matematika

Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí žáka pamatovat si pouze základní informace a vše ostatní si odvodit.

Matematika na naší škole navazuje na obsah učiva základní školy. Učí a dále prohlubuje matematické dovednosti.

Tematické okruhy:

Předmět je koncipován tak, aby žáci/žákyně mohli vykonat státní maturitní zkoušku a byli připraveni k přijímacím zkouškám na pedagogické fakulty.

Výuka matematiky je zařazena po celou dobu studia na SPgŠ Kroměříž. Hodinová dotace: první roční 3 hodiny, druhý ročník 2 hodiny, třetí ročník 3 hodiny a čtvrtý ročník 2 týdně.

Nově bude od druhého ročníku zařazen předmět Předmatematické představy a rozvoj logického myšlení v MŠ. Tento předmět vychází z předmětu matematika, bude realizován jako rozšiřující a doplňující výuka k tomuto předmětu. Bude zaměřen zejména na praktické dovednosti, rozvíjí osobnost žáka, jeho kreativitu v návaznosti na budoucí pedagogickou praxi. Důraz bude kladen na aktivní a tvůrčí přístup individuálních a skupinových činnostech.
Předmět bude realizován v 2. ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v průběhu 1. nebo 2. pololetí.