Hudební výchova s metodikou

Hudební výchova s metodikou

Žákyně a žáci se po celou dobu čtyřletého studia rozvíjejí jak v oblasti teorie, tak především v dovednostní složce hudební výchovy. Seznamují se se základy hudební nauky a dějin české i světové hudby, věnují se hlasové průpravě a zpěvu písní. Důraz je kladen na rytmické, instrumentální, hudebně-pohybové a poslechové činnosti a jejich metodické postupy při práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Ve 2. ročníku pravidelně navštěvujeme tematicky zaměřenou hudební dílnu lektorky Prof. Evy Jenčkové, která k nám pravidelně přijíždí z PdF UHK a nabízí širokou škálu metodické inspirace.

Sborový zpěv je jako nepovinný předmět v rozsahu 4 hodiny týdně určen pro žáky čtyř tzv. sborových tříd. Od 3. ročníku je pak pro všechny třídy bez rozdílu možnost výběru nově koncipovaného volitelného předmětu Hudební praktikum.

Ve 4. ročníku je v rámci přípravy k maturitě nabízen volitelný předmět Seminář hudební výchovy, který je zaměřen na prohloubení předepsaného učiva a propojení získaných teoretických znalostí s praktickými interpretačními dovednostmi.

Ve všech hudebních předmětech naši žáci a žákyně pod vedením pedagogů připravují hudební vystoupení a projekty v rámci nejrůznějších akcí pro školu i veřejnost včetně výchovných koncertů, otevřených hodin a workshopů pro děti MŠ a žáky ŠD. Dále spolupracují s různými partnery a institucemi (Město Kroměříž, Klub UNESCO aj.) a úspěšně reprezentují školu na Hudebním festivalu středních pedagogických škol či v dalších soutěžích (např. Stonavská Barborka, Hudební olympiáda ČR).

Hra na hudební nástroj

Součástí výuky hudebních předmětů je praktické zvládnutí hry na hudební nástroje. Předmět je koncipován jako skupinová výuka, vyučuje se po celou dobu studia a hlavním nástrojem je klavír (součást praktické maturitní zkoušky). Ve druhém ročníku se v 1. pololetí připojují základy hry na zobcovou flétnu, ve třetím ročníku pak hra na kytaru. Další nástroje nám v rámci hudebních besed představují posluchači kroměřížské konzervatoře nebo hráči zlínské filharmonie při koncertech, které pravidelně navštěvujeme.