Dramatická výchova

Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní, sociální a umělecký rozvoj žáků/žákyň prostřednictvím dramatického umění. Jedná se o činnostní učení, v průběhu studia převažují metody praktického výcviku, jehož součástí je i přiměřená míra teoretického a metodického poučení.

Učení je založeno na poznávání a chápání mezilidských vztahů a situací. Výuka je realizována formou her a fiktivních modelových situací, které žáci/žákyně připravují na řešení reálných životních problémů. Ti tak získají zkušenost, která směřuje k autoregulaci jejich chování. Tyto aktivity jim pomohou lépe pochopit  obsah a projevy lidských citů, postojů a názorů, motivy lidského jednání, učí je orientovat se v nich a vedou je k odpovědnosti při jejich vlastním rozhodování.

Součástí výuky předmětu je také realizace loutkové pohádky pro děti a vytváření metodického zásobníku aktivit pro práci s dětmi.