Cizí jazyky

V současné době žáci a žákyně studují dva cizí jazyky – anglický a německý jazyk. V prvním cizím jazyku pokračují v návaznosti na základní školu.

Pro výuku jsou vybírány moderní komunikativní učebnice, důraz je kladen na aktivní užívání jazyka. Žáci/žákyně jsou připravováni tak, aby splnili požadavky státní maturity, zavedené od roku 2008, jejíž povinnou částí je zkouška z cizího jazyka.

V průběhu studia cizích jazyků se žáci/žákyně zúčastňují jazykových soutěží a olympiád. Své jazykové znalosti mohou využít i na různých poznávacích zájezdech v rámci jazykové výuky (např. do Rakouska a Velké Británie) a také na zájezdech v rámci aktivit pěveckého sboru SPgŠ. Mnozí si po absolvování školy zdokonalují svou jazykovou vybavenost na Au-pair zahraničních pobytech, při nichž využijí také své pedagogické zkušenosti a dovednosti.

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk je na naší škole již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem, o čemž svědčí výborné výsledky našich žáků u maturitní zkoušky. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. Soustřeďujeme se u studentů nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech. Výuka jazyka je založena na neustálé výměně názorů a formulování a vyjadřování vlastních myšlenek. Žáci mají v 1. a 2. ročníku tři hodiny anglického jazyka týdně a ve 3. a 4. ročníku čtyři hodiny týdně. Hodiny jazyka se snažíme obohatit o přítomnost rodilého mluvčího. Žáci, kteří mají problémy se zvládnutím učiva, mohou využít možnosti doučování, jež probíhá jednou týdně.

NĚMECKÝ JAZYK

Německý jazyk je na naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk v rozsahu 2 hodiny týdně v 1. až 3. ročníku. Žákyně a žáci jsou při výuce rozděleni do dvou skupin v návaznosti na výuku němčiny v ZŠ na začátečníky a pokročilejší.

Cílem výuky je vést žákyně a žáky k tomu, aby zvládli základní dovednosti pro komunikaci a aby se dorozuměli v každodenních situacích v německy mluvících zemích.

Při výuce jsou používány moderní učebnice s elektronickou podporou určené pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka.

Své jazykové dovednosti mohou žáci a žákyně prakticky využít při tradičním kulturně poznávacím zájezdu do Vídně. Prohlídku nejvýznamnějších památek adventně vyzdobeného města doplňujeme návštěvou některého z významných vídeňských muzeí.

Mezinárodní spolupráce

V posledních letech mají žáci naší školy možnost zúčastnit se mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+. Pro žáky je to neocenitelná zkušenost, kdy si mohou prakticky vyzkoušet komunikaci v anglickém jazyce a současně poznat kultury jiných zemí.

United in Diversity – Erasmus+

V tomto projektu spolupracujeme se školami z Velké Británie, Portugalska a Rumunska. V rámci tohoto projektu vybraní žáci navštíví školy našich partnerů, mají možnost si vyzkoušet způsob výuky na těchto školách a poznat kulturu daných zemí. V prosinci 2019 proběhla první stáž v rámci tohoto projektu, kdy studenti a vyučující naší školy navštívili školy v Birminghamu ve Velké Británii.

Mobilita žáků v odborném vzdělávání – Erasmus+

V únoru 2020 vybraní žáci naší školy vykonávali po dobu dvou týdnů učitelskou praxi v mateřských školách ve městě Plymouth ve Velké Británii. Cílem projektu bylo zvýšení odborných, praktických a jazykových kompetencí. Žáci měli možnost poznat systém předškolního vzdělávání ve Velké Británii a seznámit se s metodami, které jsou zde používány.