Český jazyk a literatura

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí.

Jazykové vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.

Estetické vzdělávání vede k tomu, aby žáci chápali význam umění pro člověka, rozlišovali základní literární žánry, zařadili typická díla do příslušných historických období, zhodnotili význam daných literárních památek a význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, i pro další generace a uměli vyjádřit vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl.

Studium je zakončeno povinnou státní maturitní zkouškou, která se skládá ze 3 částí: didaktický test, písemná práce (dle Cermatu pro příslušný školní rok) a ústní zkouška (dle školního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce).

Žáci se každoročně zúčastňují recitačních soutěží, jako je Pedagogická poema a Wolkrův Prostějov, zapojují se také do Olympiády v ČJ.

Na předmět český jazyk a literatura navazují předměty literatura pro děti a literární a jazykové praktikum.

V 1. ročníku žáci získávají přehled o vybraných dílech naší a světové literatury pro děti, orientují se v rozmanitých druzích a žánrech. Učí se vybírat umělecký text s ohledem na mentální vyspělost a zájmovou orientaci dítěte.

Ve 2. ročníku na literaturu pro děti navazuje předmět literární a jazykové praktikum, kde žáci pracují s uměleckým textem, interpretují jej s ohledem na cílovou skupinu a učí se jej metodicky využít. Během školního roku si vytvářejí vlastní portfolio textů pro děti.