Biologické a ekologické vzdělávání

Výuka tohoto předmětu probíhá po celou dobu studia. K základním kapitolám patří obecná biologie, botanika, zoologie, biologie člověka, genetika, ekologie, péče o zdraví a základy první pomoci.

Předmět pomáhá formovat u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí, porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje.

V rámci přírodovědného vzdělávání je v prvním ročníku zařazena do učebního plánu výuka chemie a fyziky, což přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů.