Psychologie

Psychologie poskytuje žákům základní odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jejich budoucí profese, kultivuje jejich postoje a hodnotovou orientaci. Výuka psychologie rozvíjí schopnost pozorovat, analyzovat a hodnotit chování dětí, přihlížet k jejich věkovým a individuálním zvláštnostem. Vede k porozumění sebe sama i jiných lidí, učí orientovat se v sociálních vztazích a rozvíjí komunikativní dovednosti.

Do studijního programu jsou  zařazeny kapitoly z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové,  sociální a pedagogické psychologie.

Předmět psychologie se vyučuje po celé čtyři roky studia. Výuka akcentuje aktivní postupy, které jsou podstatné pro  rozvoj schopností a dovedností žáka a pro utváření jeho pozitivních postojů a hodnot.

Využívá kreativní metody (např. myšlenkové mapy, problémová a projektová výuka, prezentace zajímavých psychologických témat). Ve výuce jsou  využívány moderní didaktické pomůcky a PC technika.

V hodnocení výsledků je oceňováno samostatné, logické a kritické usuzování, kultivované vyjadřování v odborné terminologii, schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti v pedagogické praxi, ale i v osobních a profesních  vztazích.

Knihovna Psychologie – Dittrichová

Knihovna Psychologie – Kozmíková