Předměty

Střední pedagogická škola Kroměříž / Studijní obor: 75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
– čtyřletý obor denního studia pro chlapce a dívky, denní studium

Uplatnění: Kvalifikace pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času aj., v některých typech dětských domovů.

Z důvodu přípravy na budoucí povolání a v souladu se změnami státní maturitní zkoušky přistoupila škola ke změně učebního plánu. Byl snížen počet hodin matematiky na minimální časovou dotaci dle RVP současně platného i navrhovaného a do učebního plánu byl zařazen další povinný předmět Metodika EVVO, polytechnické výchovy a matematické pregramotnosti, který má prohloubit jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti žáků, což povede k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Další provedená změna se týká předmětu Hra na hudební nástroj. Aby žáci netrávili ve škole příliš času, hledali jsme možnost, jak cestou dělení třídy na co nejmenší skupiny docílit co nejintenzivnější přípravy v tomto prakticky zaměřeném předmětu. Díky tomu budou mít týdně o hodinu kratší výuku, aniž by byla dotčena kvalita jejich přípravy.

Učební plán SPgŠ: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika s platností od 1. 9. 2020 pro první ročník 

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 4
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3
Anglická konverzace KAJ 1
Německý jazyk NEJ 2 2 2
Občanská nauka OBN 1 1 1
Dějepis DĚJ 1 1 1 1
Fyzika FYZ 1
Chemie CHE 1
Biologické a ekologické vzdělávání BIE 2 2 1 1
Matematika MAT 3 2 3 2
Metodika EVVO, polytechnické výchovy a matematické pregramotnosti MEP 1/1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Plavání PLA 1
Informatika INF 2 2
Občanská nauka – ekonomika ONE 2
Pedagogika PED 2 2 2 2
Psychologie PSY 2 2 2 2
Pedagogická praxe učební PPU 4 3
Hudební výchova s metodikou HVM 2 3 2 2
Hra na hudební nástroj HHN 1 1 1 1
Dramatická výchova DRV 2 2
Literatura pro děti LID 1
Literární a jazykové praktikum LJP 1
Tělesná výchova s metodikou TVM 1
Výtvarná výchova s metodikou VVM 2 2 2 2
Metodika výtvarné výchovy MVV 1
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY   34 34 31 27
Povinně volitelné předměty – žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SHV/SVV/STV) a 1 předmět ze skupiny 2 (HPS/HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok.
Seminář hudební výchovy SHV 1
Seminář tělesné výchovy STV 1
Seminář výtvarné výchovy SVV 1
Sborové praktikum SBP     2 2
Hudební praktikum HUP     2 2
Výtvarné praktikum VYP     2 2
Pohybové praktikum POP     2 2
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY   34 34 33 30
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity POH 1 1 1 1
Sborový zpěv SBO 4 4 2 2
Výtvarné aktivity VYT 2 2

 

Učební plán SPgŠ: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika s platností od 1. 9. 2018 

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura ČJL   3 3 4
Anglický jazyk ANJ   3 4 3
Anglická konverzace KAJ   1
Německý jazyk NEJ   2 2
Občanská nauka OBN   1 1
Dějepis DĚJ   1 1 1
Fyzika FYZ  
Chemie CHE  
Biologické a ekologické vzdělávání BIE   2 1 1
Matematika MAT   3 4 3
Tělesná výchova TEV   2 2 2
Plavání PLA  
Informatika INF   2
Občanská nauka – ekonomika ONE   2
Pedagogika PED   2 2 2
Psychologie PSY   2 2 2
Pedagogická praxe učební PPU   4 3
Hudební výchova s metodikou HVM   3 2 2
Hra na hudební nástroj HHN   2 2 2
Dramatická výchova DRV   2
Literatura pro děti LID  
Literární a jazykové praktikum LJP   1
Tělesná výchova s metodikou TVM   1
Výtvarná výchova s metodikou VVM   2 2 2
Metodika výtvarné výchovy MVV   1
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY     35 33 29
Povinně volitelné předměty – žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SHV/SVV/STV) a 1 předmět ze skupiny 2 (HPS/HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok.
Seminář hudební výchovy SHV 1
Seminář tělesné výchovy STV 1
Seminář výtvarné výchovy SVV 1
Sborové praktikum SBP     2 2
Hudební praktikum HUP     2 2
Výtvarné praktikum VYP     2 2
Pohybové praktikum POP     2 2
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY   35 35 35 32
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity POH 1 1 1 1
Sborový zpěv SBO 4 4 2 2
Výtvarné aktivity VYT 2 2

 

Učební plán SPgŠ: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika s platností od 1. 9. 2017 pro první ročník 

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura ČJL       4
Anglický jazyk ANJ       3
Německý jazyk NEJ      
Občanská nauka OBN       1
Dějepis DĚJ       1
Fyzika FYZ      
Chemie CHE      
Biologické a ekologické vzdělávání BIE       1
Matematika MAT       3
Tělesná výchova TEV       2
Tělesná výchova s metodikou TVM      
Informatika INF      
Občanská nauka – ekonomika ONE      
Pedagogika PED       2
Psychologie PSY       2
Pedagogická praxe učební PPU       3
Hudební výchova

s metodikou

HVM       2
Hra na hudební nástroj HHN       2
Dramatická výchova DRV      
Literatura pro děti LID      
Literární a jazykové praktikum LJP      
Výtvarná výchova

s metodikou

VVM       2
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY         28
 
Seminář matematiky SMA       1
Seminář anglického jazyka SAJ       1
Seminář hudební výchovy SHV       1
Seminář tělesné výchovy STV       1
Seminář výtvarné výchovy SVV       1
Sborové praktikum SBP       2
Hudební praktikum HUP       2
Výtvarné praktikum VYP       2
Pohybové praktikum POP       2
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY         32
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity POH       1
Sborový zpěv SBO       2
Výtvarné aktivity VYT