Výchovný poradce

Činnosti výchovné poradkyně na  SPgŠ a VOŠPS Kroměříž jsou dány Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 3.

VP se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke spolupráci, jako ke kolegům ze své profese.

Výchovná poradkyně na SPgŠ a VOŠPS Kroměříž poskytuje žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů žáků, studentů  a v otázkách uplatnění a rozvíjení schopností žáků, studentů a utváření předpokladů jejich profesní orientace.

Výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence a školním psychologem se zaměřuje na činnosti v těchto oblastech:

Poradenská činnost

Metodická a informační činnost

VÝCHOVNÝ PORADCE:   Mgr. Andrea Dittrichová

Konzultační hodiny:   úterý  9:55 – 10:40 HOD

Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2020/2021: 

pdf-icon Plán práce vých. poradce