Školní poradenské pracoviště

Koncepce školních poradenských služeb

V současné době zajišťují školní poradenské služby na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž výchovný poradce, psycholog a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími studijních skupin, koordinátorem ŠVP, vedením školy a s celým pedagogickým sborem.

Odborná poradenská činnost navazuje na poradenské aktivity učitelů (především třídních).

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy. Ředitelka školy zodpovídá za zajištění poradenských služeb kompetentními odborníky, kteří splňují kvalifikační požadavky zákona o pedagogických pracovnících.

Ve škole je vytvářena koncepce školních poradenských služeb, která zahrnuje popis činností a vymezení odpovědnosti školních poradenských pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování. Tuto koncepci zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a předkládá ke schválení ředitelce školy.

 Pracovníci, kteří zajišťují poradenské služby:

Poradenství ve škole je zaměřeno na:

Pedagogicko-psychologické poradenství naplňuje především tyto cíle:

Standardní činnosti

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Poradenští pracovníci ve škole  by měli být schopni kooperovat nejen vzájemně mezi sebou, ale být také (v případě potřeby) v kontaktu se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství (PPP, SPC atd.).

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, studenty, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, studentů, rodičů a učitelů.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích/studentech a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích/studentech se řídí také vyhláškou č.116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.