eTwinnin

East or West

Popis projektu:

Náš projekt s partnerskou školou ve Francii je o odborném vzdělávání a studiu na střední odborné škole a o vzájemném poznávání studentů, jejich školy, typu odborného studia, odborné praxe, studentského životního stylu a studijního města, jeho propagaci a představení kulturních hodnot, kulturního dědictví a památek UNESCO v regionu obou partnerů.

Cíle:

Studenti obou partnerských škol si mají osvojit a prohloubit následující dovednosti v souladu s naplánovaným harmonogramem projektu, vše v anglickém jazyce, který není jejich mateřským jazykem:

  1. Schopnost představit sebe a svůj studijní obor.
  2. Umět propagovat své studijní město a jeho kulturní dědictví.
  3. Schopnost vyjádřit osobní názory a reagovat na audiovizuální podněty.
  4. Dokázat používat praktické informace tak, aby dokázali plánovat a organizovat kulturní výlety a návštěvy.

Pracovní náplň a postup:

Čeští i francouzští studenti budou pracovat na společném projektu od konce září 2018 do konce dubna 2019, a to minimálně jednu hodinu týdně. Projekt je rozfázován do čtyř etap:

  1. Ice breaking – vzájemné představování prostřednictvím natočených videí, porozumění druhou stranou zajistí dílčí aktivity zpětné vazby (převážně ústní komunikace)
  2. Objevujte naši školu – studenti budou vkládat do Twinspace na Padlet fotografie/videa s popisem školy a činností při studiu. Druhá strana bude v rámci zpětné vazby přiřazovat obrazový materiál k textu (převážně písemná komunikace)
  3. Objevujte naše odborné studium a budoucí povolání – studenti si připraví krátká videa o předmětech vyučovaných v jejich škole a o tom,  v čem spočívá jejich povolání, pomůcky a vybavení na praxi. Druhá strana bude před shlédnutím videí anticipovat obsah (převážně ústní komunikace)
  4. Objevujte naše město – studenti budou natáčet reportáže a videa s popisy města a připraví druhé straně kulturní a poznávací exkurz

Očekávané výsledky:

Výsledným produktem bude Padlet v Twinspace.

Při jeho vytváření si studenti mají rozvinout:

– zájem o studium angličtiny

– jazykové dovednosti

– spolupráci a týmovou práci s vrstevníky

– spolupráci s evropským partnerem

– dovedností ICT (žáci i učitelé)

Studenti mají získat povědomí o svých podobnostech (evropští teenageři, vyučované předměty ve školách, město s bohatým kulturním dědictvím) a odlišnostech (typ školy, kterou navštěvují, odlišné předměty, odlišný obor specializace).

Máme studenty přimět uvědomit si, že jako evropští občané sdílejí společné hodnoty.