Erasmus

Vážení příznivci evropského dění a zájemci o mezinárodní aktivity naší školy, na základě Výzvy Evropské komise na podávání žádostí o finanční podporu projektů Erasmus+ letos žádáme o několik projektů v rámci mobilit:

Pro žáky SPgŠ a studenty VOŠPS:

Projekt se jmenuje Učíme a pomáháme v EU (We Teach and Help in EU) .

Plánujeme dvoutýdenní stáž pro 10 žáků a studentů v koncových podnicích.

4 studenti studijního oboru Sociální pedagogika a 6 žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Zprostředkující a přijímající organizací bude anglická partnerská škola Tellus College. Studenti Sociální pedagogiky budou pracovat v pečovatelských centrech pro seniory (care homes). Budou pečovat o seniory a vytvářet a realizovat pro ně aktivizační programy v oblasti města Plymouth, Devon, UK (Camellia House, Evergreen Residential Home, Stepping Stones, Charlton House aj.).

Žáci Předškolní a mimoškolní pedagogiky budou vykonávat učitelskou praxi v mateřských školách (Willow Childcare Centre, Little Owl Pre-school aj.).

Program bude tvořen odbornou přípravou před odjezdem, samotnou odbornou stáží a po návratu odbornou reflexí a evaluací.

Cílem projektu je zvýšení odborných, praktických a jazykových kompetencí žáků a studentů,sledování případných rozdílů v přístupu k cílovým klientům v sociální oblasti a v edukaci vmateřských školách, získání základní dovednosti pro eventuální práci v EU v dané oblasti a obecné rozšíření vědomostí o jiných zemí EU.

Výsledky projektu jsou zaměřeny na praktické poznatky, dovednosti a jazykové kompetence v oblasti:

  1. sociální práce se seniory
  2. předškolní pedagogiky a práci s 3 a 4 letými dětmi

Účastníci budou prakticky vykonávat pedagogickou činnost v mateřských školách a sociální péči v domovech pro seniory, monitorovat model poskytované péče, osvojovat si nové dovednosti a praktické zkušenosti a povedou si dokumentaci k zadaným úkolům.

Projekt začne běžet v září 2019 výběrem žáků a studentů, odbornou přípravou, samotná stáž proběhne v únoru 2020 a po návratu účastníků bude probíhat evaluace, reflexe a diseminace výsledků na krajské a regionální úrovni, touto diseminací a závěrečnou zprávou bude projekt ukončen na konci srpna 2020.

Na konci stáže účastníci obdrží Europass o mobilitě a Certifikát o zahraniční stáži a naše snaha bude zpracována v nástroji ECVET. Očekávaným dopadem projektu je zvýšení odborných a jazykových kompetencí účastníků, uznávání kvalifikace a výsledků učení na celoevropské úrovni a přispění ke kvalitě odborného vzdělání naší školy a k atraktivitě oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální pedagogika, jak na národní, tak na celoevropské úrovni.

Očekáváme také příznivý dopad na cílové skupiny diseminačních aktivit na žáky a studenty, kteří se stáže nezúčastní.

Pro učitele SPgŠ:

Projekt „Sledujeme moderní vzdělávací trendy v EU“ je zaměřen na zvyšování digitálních kompetencí a profesní rozvoj pedagogů školy, s příznivým dopadem na žáky. Cíle projektu vycházejí z potřeb Strategie školy 2015-2020, Školního vzdělávacího programu, Školního akčního plánu a z Evropského plánu rozvoje. Škola chce dát svým pedagogickým pracovníkům možnost získat zkušenosti a inspiraci v Evropě.

Projekt je určen pro 3 pedagogy školy a má být realizován během 2 let. Vedení školy nominovalo účastníky na jednotlivé akreditované a certifikované vzdělávací aktivity a stínování ve Spojeném království, v souladu s potřebami školy.

Cílem projektu je zlepšit jazykové, profesní a ICT kompetence pedagogických pracovníků, kteří vyučují jazykové i nejazykové předměty, a zároveň učitelům poskytnout možnost seznámit se s novými vzdělávacími metodami používanými ve Spojeném království. Nové metody a ICT dovednosti ve výuce anglického jazyka, společenských věd a předškolního vzdělávání mají být postupně integrovány do života školy. Mají přispět k obohacení výuky, přípravě žáků a realizaci školních projektů, které mohou díky novým zkušenostem přesáhnout regionální a národní rozměr (Erasmus+ KA101 a KA102). V současnosti učitelé navazují spolupráci s evropskými školami prostřednictvím partnerství eTwinning. Zapojení učitelé mají aktivně používat nové edukační metody, které budou prezentovat ostatním, budou vysvětlovat jejich přínosy a nabízet ukázkové hodiny. Má tak dojít k naplnění dalšího z cílů projektu, a to šíření výsledků dobré praxe nejen v rámci školy, ale také v rámci města, popřípadě regionu i celé Evropy.

Evrospký plán rozvoje školy

Erasmus+  2018/2019

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

  1. Klíčová aktivita KA102 pro mobilitu studentů v odborném vzdělávání – 6 studentů SPgŠ (mateřské školy v Anglii) a pro 4 studenty VOŠPS (sociální .služby a péče o seniory v Anglii).
  2. Klíčová aktivita KA101 – jazykový a profesní rozvoj pracovníků školy (kurzy) v oblasti školního vzdělávání.

logo

Středňáci si mohou zajet do Plymouth, Devon, UK, tam si vyzkouší výuku ve školkách. Vošáci si mohou vyzkoušet aktivizaci seniorů. A to všechno anglicky.

No a my pedagogové se taky pořád něco učíme, tak se rozjedeme po Evropě a uvidíme, kam se svět točí.

Jaká to slova…

diseminace       mobilita     aktivizace      klíčová aktivita    Erasmus     grant

 

Minulé ročníky