Erasmus+

Erasmus+ mobility 2021-2023, výjezdy žáků a studentů

Portugalsko a Polsko za námi

Připomínáme, že v tomto a v příštím školním roce u nás běží projekt Výuka v mateřských školách      a práce se seniory napříč Evropou (Teaching in kindergartens and social work with seniors across Europe) a skládá se z výjezdů na odbornou praxi do Portugalska, Polska a Irska. Zatím máme za sebou Portugalsko a Polsko. Jak tam bylo?

 

13.2. – 26.2. 2022: výjezd 2 týdny Portugalsko

Hned při odletu jednoho z nás zasáhl covid, ale alespoň 9 nás odletělo v pořádku do Portugalska (Braga, kousek od Porta na severu Portugalska).

Naše holky ze střední i z vošky učily po 4 ve dvou školkách, každá měla přidělenou jednu třídečku, děti 3-6 let, každá naše holka měla taky přidělenou svoji paní učitelku/mentorku.

Naše socped vošačka Anička pracovala v ústavu pro mentally handicapped people, různé věkové kategorie, protože k seniorům nás kvůli zdejším přísným covid opatřením nakonec nepustili. Byla jako ryba ve vodě, protože uměla portugalsky.

Holky toho po prvním týdnu měly opravdu dost, musely se porovnat s různými eskapádami při rozjezdu v práci. Ale pak už všechno srovnáno, druhý týden už v zajetém režimu. Na rovinu řečeno, angličtina je parádní věc – connecting people. Ale přesto je lepší umět v Portugalsku portugalsky.

Fotit jsme kvůli GDPR samozřejmě mohli jenom zvenku, nebo tak, aby nebyly vidět obličeje dětí          a klientů.

13.3. – 26. 3. 2022: výjezd 2 týdny Polsko

V březnu vyjelo 10 účastníků do Polska (Krakow). Na rozdíl od Portugalska jsme jeli na pohodu, vlakem, bez přesedání.

Naše 2 vošačky socpedky pracovaly v domově důchodců, největším v Krakowě. tam u klientů angličtina vázla,  ale měl je na starost anglicky mluvící muzikoterapeut a místní medializovaný hudebník. Zapojil je mimo jiné do humanitární pomoci pro Ukrajinu.

Naše školkařky a jeden školkař (sš i voš) byli po 4 ve dvou školkách, obě byly vícejazyčné s rodilými mluvčími, takže tu fungovala britská angličtina, navíc francouzština, němčina a samozřejmě polština. Anglicky se dalo běžně mluvit s rodiči i dětmi, což byl podle Portugalska velký bonus a našim holkám se tak oddechlo, líbilo se jim v práci a panovala zde velmi pozitivní atmosféra a energie.

Sledovali jsme aktuální dění, v Bohumíně se koncentrovali uprchlíci a začaly se plnit vlaky k nám, nicméně všechno dobře dopadlo.

Těšte se na zcela speciální webovky, na kterých bude úplně všechno. Proklik na ně bude brzy zde.

 

Erasmus+ 2021 – 2023

Název projektu: Výuka v mateřských školách a práce se seniory napříč Evropou (Teaching in kindergartens and social work with seniors across Europe)

Typ projektu: KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility studentů a zaměstnanců v odborném vzdělávání a přípravě

Trvání projektu: 1.9. 2021 – 1.3. 2023

Příjemce grantu a koordinátor:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, Czechia

Partnerské organizace:

APLICAPROPOSTA LDA, Portugalsko, Braga

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, Polsko, Zawiercie

The Ralf Partnership, Irsko, Limerick

 

Popis a náplň projektu:

Chtěli bychom si vyzkoušet, jestli dokážeme čelit aktuálním výzvám současného života i v jiných zemích Evropské unie, jde nám o procvičení a upevnění kompetencí našich studentů v Portugalsku, Polsku a Irsku, v těchto zemích chceme také sledovat současnou situaci v předškolním vzdělávání a v sociální péči o seniory.

Začínáme výběrem účastníků, potom odbornou a jazykovou přípravou před odjezdem, přípravnými návštěvami s osobní návštěvou cílových pracovišť, případnými online setkáními koordinátora projektu naší školy s projektovými týmy partnerských škol za účelem doladění JVU Jednotky výsledků učení), samotnou odbornou stáží (hlavní aktivita), monitoringem a podporou účastníků, certifikací a navazujícími aktivitami s diseminací a evaluací projektu.

Plánujeme 3 běhy krátkodobých mobilit (short-term mobility of VET learners) v rozmezí 18 měsíců do třech cílových zemí Evropské unie – Portugalsko, Polsko a Irsko. Do každé země hodláme vyslat skupinu 10 účastníků na dva týdny, celkem se tedy projektu zúčastní 30 různých účastníků. Skupiny budou umístěny do cílových pracovišť. Žáci a studenti Předškolní a mimoškolní pedagogiky budou pracovat v mateřských školách a studenti Sociální pedagogiky v sociálních zařízeních/domovech pro seniory

Složení každé 10-členné skupiny s ohledem na početní zastoupení jednotlivých oborů:

6 žáků – SPgŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika, 2 studenti – VOŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika, 2 studenti VOŠ Sociální pedagogika

 

Harmonogram činností:   

6.10. 2021: výběrové řízení uchazečů pro Portugalsko a Polsko

říjen – leden: odborná a jazyková příprava účastníků pro Portugalsko a Polsko, přípravné návštěvy koordinátora v Portugalsku a Polsku

13.2. – 26.2. 2022: výjezd 2 týdny Portugalsko

13.3. – 26. 3. 2022: výjezd 2 týdny Polsko

duben – září 2022: diseminační/propagační aktivity

duben 2022: výběrové řízení uchazečů pro Irsko

duben – říjen 2022: odborná a jazyková příprava účastníků pro Irsko

září 2022: přípravná návštěva koordinátora v Irsku

6.11 – 19.11. 2022: výjezd 2 týdny Irsko

prosinec 2022 – březen 2022: diseminační/propagační aktivity


Základní informace k realizovanému projektu Erasmus+ (mobility) 2019/2020: E+ 2020 zpráva

Jak jsme jeli na Erasmus+ aneb ještě než to všechno začalo: E+ 2020 zpráva

Prezentace:

Jak to vidí účastníci:

 


Základní informace k projektu Erasmus+ KA102 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě 2019/2020 (Žáci): Info Erasmus+ KA102 19 20

Základní informace k projektu Erasmus+ KA101 – Mobilita pracovníků škol 2019/2020 (učitelé): Info Erasmus+ KA101 19 20 21 


United in Diversity – Erasmus+

Od 8. 12. do 12. 12. 2019 se žákyně a vyučující naší školy zúčastnili první stáže v rámci projektu Erasmus+. Kromě Velké Británie jsou našimi partnery žáci, studenti a učitelé z Portugalska a Rumunska. Naší první společnou destinací byl Birmingham ve Velké Británii. Během tří dnů jsme navštívili tři typy různých škol. Vyučující měli možnost srovnat systém výuky na těchto školách a studenti i naše žákyně si na chvíli mohli vyzkoušet, jaké to je být studentem anglické školy. Pobyt v Anglii byl přínosem nejen v rámci zdokonalení se v anglickém jazyce, ale i v získání nových zkušeností i nových přátel.

 

 

——————————————————————————————–

United in Diversity – projekt programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – Výzva 2019

Jsme velmi rádi, že nám Evropská komise schválila projekt, jehož účastníky budou učitelé a studenti naší školy. Spolupracovat budeme s institucemi z Velké Británie, Rumunska a Portugalska. V následujících dvou letech navštívíme tyto země a příští rok na podzim jejich zástupce přivítáme na naší škole. Pevně věříme, že tato mezinárodní spolupráce bude přínosná jak pro naše studenty tak i učitele a obohatí nás o nové vědomosti a zkušenosti.

——————————————————————————————–

Vážení příznivci evropského dění a zájemci o mezinárodní aktivity naší školy, na základě Výzvy Evropské komise na podávání žádostí o finanční podporu projektů Erasmus+ letos žádáme o několik projektů v rámci mobilit:

Pro žáky SPgŠ a studenty VOŠPS:

Projekt se jmenuje Učíme a pomáháme v EU (We Teach and Help in EU) .

Plánujeme dvoutýdenní stáž pro 10 žáků a studentů v koncových podnicích.

4 studenti studijního oboru Sociální pedagogika a 6 žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Zprostředkující a přijímající organizací bude anglická partnerská škola Tellus College. Studenti Sociální pedagogiky budou pracovat v pečovatelských centrech pro seniory (care homes). Budou pečovat o seniory a vytvářet a realizovat pro ně aktivizační programy v oblasti města Plymouth, Devon, UK (Camellia House, Evergreen Residential Home, Stepping Stones, Charlton House aj.).

Žáci Předškolní a mimoškolní pedagogiky budou vykonávat učitelskou praxi v mateřských školách (Willow Childcare Centre, Little Owl Pre-school aj.).

Program bude tvořen odbornou přípravou před odjezdem, samotnou odbornou stáží a po návratu odbornou reflexí a evaluací.

Cílem projektu je zvýšení odborných, praktických a jazykových kompetencí žáků a studentů,sledování případných rozdílů v přístupu k cílovým klientům v sociální oblasti a v edukaci vmateřských školách, získání základní dovednosti pro eventuální práci v EU v dané oblasti a obecné rozšíření vědomostí o jiných zemí EU.

Výsledky projektu jsou zaměřeny na praktické poznatky, dovednosti a jazykové kompetence v oblasti:

  1. sociální práce se seniory
  2. předškolní pedagogiky a práci s 3 a 4 letými dětmi

Účastníci budou prakticky vykonávat pedagogickou činnost v mateřských školách a sociální péči v domovech pro seniory, monitorovat model poskytované péče, osvojovat si nové dovednosti a praktické zkušenosti a povedou si dokumentaci k zadaným úkolům.

Projekt začne běžet v září 2019 výběrem žáků a studentů, odbornou přípravou, samotná stáž proběhne v únoru 2020 a po návratu účastníků bude probíhat evaluace, reflexe a diseminace výsledků na krajské a regionální úrovni, touto diseminací a závěrečnou zprávou bude projekt ukončen na konci srpna 2020.

Na konci stáže účastníci obdrží Europass o mobilitě a Certifikát o zahraniční stáži a naše snaha bude zpracována v nástroji ECVET. Očekávaným dopadem projektu je zvýšení odborných a jazykových kompetencí účastníků, uznávání kvalifikace a výsledků učení na celoevropské úrovni a přispění ke kvalitě odborného vzdělání naší školy a k atraktivitě oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální pedagogika, jak na národní, tak na celoevropské úrovni.

Očekáváme také příznivý dopad na cílové skupiny diseminačních aktivit na žáky a studenty, kteří se stáže nezúčastní.

Pro učitele SPgŠ:

Projekt „Sledujeme moderní vzdělávací trendy v EU“ je zaměřen na zvyšování digitálních kompetencí a profesní rozvoj pedagogů školy, s příznivým dopadem na žáky. Cíle projektu vycházejí z potřeb Strategie školy 2015-2020, Školního vzdělávacího programu, Školního akčního plánu a z Evropského plánu rozvoje. Škola chce dát svým pedagogickým pracovníkům možnost získat zkušenosti a inspiraci v Evropě.

Projekt je určen pro 3 pedagogy školy a má být realizován během 2 let. Vedení školy nominovalo účastníky na jednotlivé akreditované a certifikované vzdělávací aktivity a stínování ve Spojeném království, v souladu s potřebami školy.

Cílem projektu je zlepšit jazykové, profesní a ICT kompetence pedagogických pracovníků, kteří vyučují jazykové i nejazykové předměty, a zároveň učitelům poskytnout možnost seznámit se s novými vzdělávacími metodami používanými ve Spojeném království. Nové metody a ICT dovednosti ve výuce anglického jazyka, společenských věd a předškolního vzdělávání mají být postupně integrovány do života školy. Mají přispět k obohacení výuky, přípravě žáků a realizaci školních projektů, které mohou díky novým zkušenostem přesáhnout regionální a národní rozměr (Erasmus+ KA101 a KA102). V současnosti učitelé navazují spolupráci s evropskými školami prostřednictvím partnerství eTwinning. Zapojení učitelé mají aktivně používat nové edukační metody, které budou prezentovat ostatním, budou vysvětlovat jejich přínosy a nabízet ukázkové hodiny. Má tak dojít k naplnění dalšího z cílů projektu, a to šíření výsledků dobré praxe nejen v rámci školy, ale také v rámci města, popřípadě regionu i celé Evropy.

Evrospký plán rozvoje školy

Erasmus+  2018/2019

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

  1. Klíčová aktivita KA102 pro mobilitu studentů v odborném vzdělávání – 6 studentů SPgŠ (mateřské školy v Anglii) a pro 4 studenty VOŠPS (sociální .služby a péče o seniory v Anglii).
  2. Klíčová aktivita KA101 – jazykový a profesní rozvoj pracovníků školy (kurzy) v oblasti školního vzdělávání.

Středňáci si mohou zajet do Plymouth, Devon, UK, tam si vyzkouší výuku ve školkách. Vošáci si mohou vyzkoušet aktivizaci seniorů. A to všechno anglicky.

No a my pedagogové se taky pořád něco učíme, tak se rozjedeme po Evropě a uvidíme, kam se svět točí.

Jaká to slova…

diseminace       mobilita     aktivizace      klíčová aktivita    Erasmus     grant

 

Minulé ročníky