Povinně zveřejňované informace

1. Název povinného subjektu

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

2. Důvod a způsob založení

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj.

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost těchto škol:

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

pdf-icon Zřizovací listina

Rozhodnutím MŠMT č. j.32961/05-21 je škola zařazena do školského rejstříku jako Střední škola a Vyšší odborná škola.

pdf-icon Zápis do školského rejstříku

Rozhodnutím MŠMT č.j.  MSMT-42056/2014-2 se do školského rejstříku zapisuje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

pdf-icon Zápis do školského rejstříku ZDVPP

Škola provozuje také doplňkovou činnost:

 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
 2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Rada Zlínského kraje usnesením č. 0558/R14/14 ze dne 7. července 2014 v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje paní Mgr. et Mgr. Janu Vítkovou na pracovní místo ředitelky Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž s účinností od 1. října 2014.


3. Organizační struktura 

pdf-icon Organizační schéma školy

4. Kontaktní spojení

Adresa:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž,
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Telefon:

Sekretariát školy:       571 428 731, mobil 603 811 060

Hospodářka školy:     571 428 734

Ředitelka školy:       571 428 732, mobil 605 292 721

Email: vospgs.spgs@ped-km.cz

Elektronická podatelna: podatelna@ped-km.cz

www: https://www.ped-km.cz

Úřední hodiny: 8.00 – 15:30 hodin

ID datové schránky: k34vevz

 

5. Bankovní spojení

Peněžní ústav: ČSOB Kroměříž

Číslo účtu: 127563839/0300

IČ: 65269616

IZO střední školy: 102 531 099

IZO vyšší odborné školy: 110 026 888

IZO ZDVPP: 181 064 804

IZO ředitelství (REDIZO): 600 014 991

 

6. Seznam hlavních dokumentů školy

 

Dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich přímo na webových stránkách školy.


7. Žádost o informace

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž poskytuje informace:

 1. a) na základě individuálních žádostí – Žádost o poskytnutí informace
 2. b) zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (lze ji doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu podatelna@ped-km.cz).

Žádost musí obsahovat následující údaje:

 1. Identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
 2. Předmět žádosti
 3. Způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
 4. Datum a podpis (u právnické osoby i razítko)

Písemné a ústní žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přijímá a vyřizuje ředitelka školy.

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možno využít kterýkoliv z uvedených kontaktů.

pdf-icon VOSPS a SPgS Kromeriz KONTAKTY 

Vyřízením žádosti se rozumí:

 1. Poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací v jiné formě)
 2. Odkaz na veřejnou informaci
 3. Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti (podle § 7-11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a jeho odeslání žadateli
 4. Odložení žádosti


8. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín).  Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinou lhůtu. Odvolání se podává písemně (poštou nebo v kanceláři školy), ústně do protokolu v kanceláři školy, elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem a elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu.


9. Formuláře

Používané formuláře:

Uvedené formuláře lze získat v tištěné podobě v úřední hodiny v kanceláři školy, případně stáhnout z webových stránek školy.


10. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Ke stažení zde.


11. 
Nejdůležitější používané předpisy

Ke stažení zde


12. Termíny a úhrady za poskytování informací

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:
O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Poplatky za poskytnutí informace jsou následující:

Položka Cena
Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,50 Kč
A4 oboustranné 2,00 Kč
A3 jednostranné 3,00 Kč
A3 oboustranné 4,00 Kč
Tisk na tiskárnách PC A4 černobíle 3,00 Kč
A4 barevně 10,00 Kč
CD 50,00 Kč
Poštovné a jiné poplatky dle platného ceníku
Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
Vyhledání a zpracování informace, administrativní práce 100,00 Kč za každou započatou hodinu práce
Druhopisy vysvědčení a diplomů 100,00 Kč
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatně


13. 
Výroční zprávy o činnosti školy 

14. Konzultační hodiny

15. Ceník pronájmů nebytových prostor