PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Obor: 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky zpřístupní Centrum školám 29. 4. 2019. Zákonným zástupcům uchazečů bude na emailovou adresu uvedenou v přihláškách zaslán protokol o hodnocení této části zkoušky.

Škola zveřejní výsledky přijímacího řízení na svých webových stránkách nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY NEJDŘÍVE 29. 4. 2019 V 17.00 HODIN.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v znění pozdějších předpisů, Vás informujeme o Vašem právu seznámit se s podklady pro vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Termín možnosti seznámení se s podklady je stanoven dne
29. 4. 2019 v době od 9:00 – 13.00 hod. V případě zájmu o seznámení se s podklady nás, prosím, informujte telefonicky předem. (tel. 571 428 731 – Ing. Jana Kotková). Podklady budou připraveny v kanceláři č. 206 (sekretariát, Ing. Jana Kotková) v budově školy na adrese Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, Kroměříž.